Privacy statement

Doel en wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Aandacht, praktijk voor ergotherapie conform de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ten behoeve van de door de opdrachtgever (client) aan haar praktijk (behandelaar) gegeven opdracht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Declaratie zorgverzekeraars;
 • Communicatie met andere zorgverleners;
 • Het uitvoering geven aan de opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is

 • De overeengekomen opdracht tussen behandelaar en cliënt.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aandacht, praktijk voor ergotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geboortedatum;
 • BSN nummer;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Aandacht, praktijk voor ergotherapie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de wettelijke verplichting om patiëntengegevens te bewaren voor 15 jaar en voor de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?
Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens
Aandacht, praktijk voor ergotherapie heeft passende technische maatregelen getroffen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zij zorgt ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En de verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats. Uw gegevens worden verwerkt door een professionele aanbieder van medische software voor onze beroepsgroep, waarmee Aandacht, praktijk voor ergotherapie onder meer op het gebied van informatieveiligheid een overeenkomst heeft gesloten. Deze aanbieder is NEN7510, ISO27001 en ISO9001 gecertificeerd. Door de implementatie van de ISO27001-norm wordt voldaan aan de door de AVG gestelde voorschriften. Hierop wordt door de aanbieder van medische software jaarlijks ge-audit.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Aandacht, praktijk voor ergotherapie u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vraagt.

De bewaartermijn
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de wettelijke bewaartermijnen voor financiële gegevens. Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) vernietigd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?
U heeft als client door de AVG voorgeschreven rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens. Het betreft in ieder geval het recht op:

 • Inzage in dossier: U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
 • Rectificatie: U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
 • Vernietiging: U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op e-mailadres info@aandacht-ergotherapie.nl. Deze zal vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met Aandacht, praktijk voor ergotherapie op te nemen. Wij proberen dan met u te overleggen om samen met u tot een oplossing van uw klacht te komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Aandacht, praktijk voor ergotherapie
L. van Bönninghausenstraat 23
7651 AA Tubbergen
06 43637436
info@aandacht-ergotherapie.nl